Manuál k sonde ECG

Popis sondy                                                                                            sonda popis

1. LED indikátor
LED indikátor nesvieti ak je sonda vypnutá, alebo vybitá.
Červená farba indikuje:
Sonda sa nabíja.
Meranie skončilo, sonda sa vypne.
Zelená farba indikuje:
Sonda je zapnutá, spustilo sa meranie.
Prebieha meranie (na sonde pravidelne bliká zelená farba).
Sonda je nabitá.                                                                                                  sonda popis1
2. Tlačidlo                                                                                
Zapnutie sondy.
Vypnutie sondy.
Vkladanie markerov.
3. Reproduktor
ECG sonda má dva typy zvukových indikátorov. Dlhý, približne sekundový signál, indikujúci zapnutie, alebo vypnutie sondy a krátky signál indikujúci vloženie markera.

4. USB port
Sondu ECG pripájame cez USB port a kábel k počítaču, k účelu nabitia batérie a stiahnutiu dát.

Nabíjanie sondy

Sonda sa nabíja prostredníctvom USB kábla. Kábel zapojte do USB portu a pripojte ECG sondu. Ak pripojenie prebehlo správne, na sonde sa rozsvieti červený LED indikátor. Na LED indikátore svieti červená farba po celú dobu nabíjania. Sonda ECG je plne nabitá, ak na LED indikátore svieti zelená farba. Sondu nie je potrebné nabíjať na plnú batériu. Pred meraním stačí sondu nabíjať približne 15 minút. Pre dlhodobé snímanie postačuje 30 minút nabíjania.

Možné problémy a ich riešenie

Sonda sa nezapla.
Ak sa sonda ECG nezapne (neozve sa zvukový indikátor ani sa nerozsvieti LED indikátor), je pravdepodobne vybitá batéria. V takom prípade zapojte sondu k PC a skontrolujte či sa rozsvieti červená LED dióda. Sondu nechajte nabíjať aspoň 15 minút.

Na sonde pri zapnutí blikal LED indikátor ale sonda sa vypla.
Ak sonda nie je úplne vybitá, ale stav batérie nie je dostatočný pre spustenie merania, sonda pri zapnutí 5x rýchlo zabliká a vypne sa. V takom prípade sondu pripojte k PC a nabíjajte aspoň 15 minút.

Na sonde sa pri nabíjaní nerozsvieti červený LED indikátor.
Ak sa pri nabíjaní nerozsvieti červená LED dióda, sonda je buď úplne vybitá alebo nekomunikuje s USB portom. Sondu nechajte pripojenú približné 5 minút a ak sa ani potom LED nerozsvieti, sondu odpojte a pripojte cez iný USB port. Počkajte 5 minút, kým sa LED rozsvieti.

Pri vkladaní markera nepočujem zvukový indikátor.
Ak pri vkladaní markera nepočujete zvukový indikátor, marker nebol vložený. Tlačidlo ste stlačili príliš krátko, alebo s malou intenzitou. Proces zopakujte dlhším, alebo intenzívnejším stlačením tlačidla. Tlačidlo držte menej ako jednu sekundu. Stlačenie v intervale dlhšom ako jedna sekunda sondu ECG vypne.

Pridaj komentár